خانه اخبار ویژه تصاویر/ نماد پیروزی نور بر تاریکی و دانش بر جهل