خانه اخبار ویژه تصاویر/ همزاد مسجد نصیرالملک شیراز در آستانه تخریب