خانه اخبار ویژه تصاویر/ وداع سوزناک با نوزاد فلسطینی