خانه اخبار ویژه تصاویر/ چابهار؛ بزرگترین شهر دارای سکونت‌گاه‌ غیر رسمی