خانه اخبار ویژه تصاویر/ کریم عبدالجبار و مربی‌اش بعد از ۴۰ سال