خانه اخبار ویژه تصاویر/ کَشَف رود، هرروز بدتر از دیروز