خانه اخبار ویژه تصاویر/ گردشگران نوروزی در رختشویخانه زنجان