خانه اخبار ویژه تصاویر/ گردهمایی بزرگ لُرتباران حامی مسعود پزشکیان