خانه اخبار ویژه تصاویر/ گرم کردن بازیکنان ایران پیش از دیدار با ژاپن