خانه اخبار ویژه تصاویر/ گزارش رسانه خارجی از پل خواجو