خانه اخبار ویژه تصاویر/ گشت هوایی از تهران تا آبعلی