خانه اخبار ویژه تصویری ترسناک از وضعیت یک خودرو در محل انفجار کرمان