خانه اخبار ویژه تصویر جالب از چهار راه مخبرالدوله تهران، ۷۸ سال قبل