خانه اخبار ویژه تصویر/ دختری در کافی نت شمال تهران در بهار ۱۳۷۷