خانه اخبار ویژه تصویر/ سربازان انتحاری طالبان پس از دوره آموزشی