خانه اخبار ویژه تصویر/ سه «تبعیدی سلطنتی» در یک قاب