خانه اخبار ویژه تصویر/ شگفتی مردم از تصادف پیکان و ژیان