خانه اخبار ویژه تصویر عزاداری زن فلسطینی، عکس خبری برگزیده سال شد