خانه اخبار ویژه تصویر/ پیام سخنگوی ستاد جلیلی پس از پیروزی پزشکیان