خانه اخبار ویژه تصویر کمتر دیده‌شده از میدان حر ۶۷ سال قبل