خانه اخبار ویژه تصویر کمیاب از رئیس جمهور ایتالیا در تهران