خانه اخبار استانی تقاطع آزادی بوشهر به نام شهید رئیسی نامگذاری می‌شود