خانه اخبار ویژه تهران و واشنگتن پیش به سوی ۶ دهه پیش