خانه مقاله توجه به حقوق کودکان، اصل اساسی برای ساختن جهانی امن