خانه اخبار ویژه عکس/ توصیف وضعیت سیاسی ایران از زبان عباس عبدی