خانه اخبار ویژه توصیه امام جمعه اردبیل به نمایندگان جدید: زندگی ماه اول خودتان را با حقوق ۱۲ میلیونی تنظیم کنید