خانه اخبار ویژه توصیه به نمایندگان برای یادگیری جدول ضرب، واکنش گرفت