خانه اخبار ویژه توضیح درباره تعرفه‌های پزشکی، مردم را عصبانی کرد