خانه اخبار ویژه توهین هوادار قطری به بازیکنان پرسپولیس