خانه اخبار ویژه تکلیف تیم سوم جام جهانی نوجوانان مشخص شد