خانه اخبار ویژه ثروتمندترین ورزشکار دنیا که از رونالدو هم بیشتر سرمایه دارد