خانه اخبار ویژه جزئیات شهریه مدارس؛ شروع از ۱۰ میلیون تومان