خانه اخبار استانی جشنواره “فراگیری نخستین واژه آب” در مدارس ابتدایی استان