خانه اخبار ویژه جلیلی: ۸ سال رکود به خاطر مذاکره بود