خانه اخبار ویژه جنوب شهر تهران کاملا لهجه افغانی گرفت!