خانه اخبار استانی جوابیه شورای شهر بوشهر به نام‌گذاری خیابانی به نام طارمی