خانه اخبار ویژه حامی بزرگ بیرانوند به تیم قطری پیوست