خانه اخبار ویژه حجازی: در بازی با نساجی روی نیمکت می‌نشینم