خانه اخبار استانی حسین مرعشی، سخنران ستاد پزشکیان در بوشهر + پوستر