خانه اخبار چرخان حضرت امام جمعه! صعود دلار را باور کنیم یا خطبه شما را؟