خانه گالری حضور مدیرکل محیط زیست استان بوشهر در هفته نامه «خلیج فارس»