خانه اخبار ویژه حقوق پرستاران، از حقوق معلمان هم کمتر است