خانه اخبار استانی حمایت نمایندگان ادوار استان بوشهر در مجلس از دکتر مسعود پزشکیان