خانه اخبار ویژه حمله پورمحمدی به شعار جلیلی: من در شگفتم از یک جهان ادعا و یک ایران…