خانه اخبار ویژه حمله کیهان به پزشکیان: دارد رد گم می‌کند!