خانه اخبار ویژه حمید صفت یک سریال را به تعطیلی کشاند