خانه اخبار ویژه حکم روزه اگر فرد احتمال دهد برایش ضرر دارد؟