خانه اخبار ویژه حکم پرونده معدن طزره دامغان صادر شد