خانه اخبار ویژه خانه‌ها ویران می‌شوند، اما ملت‌ها نمی‌میرند