خانه اخبار ویژه خبرگزاری دولت: میزان مشارکت در انتخابات ۴۱ درصد بود